Nettimökin käyttöehdot

1. Yleistä

Näitä yleisiä sopimusehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Alma Media Suomi Oy:n (”Palveluntarjoaja”) tarjoaman Nettimökki.com-palvelun (”Palvelu”) ja käyttöön rekisteröityneen käyttäjän (”Käyttäjä”) välillä. Käyttäjät voivat julkaista, tarjota, etsiä ja varata vuokrakohteita. Käyttäjät, jotka julkaisevat ja tarjoavat vuokrakohteita, ovat vuokralleantajia (”Vuokralleantaja”) ja Käyttäjät, jotka etsivät, varaavat tai käyttävät vuokrakohteita ovat vuokralleottajia (”Vuokralleottaja”).

Palvelu välittää lomamökkien ja lomahuoneistojen vuokrapalveluja ja saattaa Vuokralleantajat ja Vuokralleottajat yhteen. Palvelu toimii tiedon välittäjänä Vuokralleantajien ja Vuokralleottajien välillä sekä vastaa Palveluun liittyvästä asiakaspalvelusta. Palveluntarjoaja ei ole vuokraustapahtuman osapuoli eikä omista, hallitse, tarjoa tai vastaa Palvelussa olevista ilmoituksista.

Palvelun käyttöön sovelletaan näiden Ehtojen lisäksi Alma Media -konsernin markkinapaikka-, haku- ja vertailupalveluiden käyttö- ja sopimusehtoja (”Markkinapaikkaehdot”), Vuokralleantajaa koskevia lisäehtoja (”Lisäehdot”), Alma-tunnuksen käyttöehtoja ja maksupalvelun osalta maksupalvelutarjoajan maksupalveluehtoja. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy nämä Ehdot itseään oikeudellisesti sitovaksi.

2. Ehtojen soveltaminen ja voimaantulo

Nämä Ehdot astuvat voimaan Käyttäjän rekisteröityessä Palvelun Käyttäjäksi ja Ehtoja sovelletaan niin kauan, kun Käyttäjä käyttää Palvelua tai Käyttäjään kohdistuu vahvistettuun varaukseen kohdistuvia velvoitteita.

Käyttäjä voi tehdä sopimuksia Palvelussa toisen Käyttäjän kanssa sekä jättää ilmoituksia ja vastata ilmoituksiin Palvelussa. Näitä Ehtoja täydentävät Vuokralleantajan Vuokralleottajalle asettamat tarkentavat erityisehdot. Vuokralleantaja ei saa asettaa sellaisia tarkentavia erityisehtoja, jotka ovat ristiriidassa Markkinapaikkaehtojen, näiden Ehtojen, Vuokralleantajaa koskevien lisäehtojen tai lainsäädännön kanssa.

3. Palvelun sisältö

Palveluntarjoaja pyrkii kohtuullisin toimin tarjoamaan Palvelun käytön 24 tuntia vuorokaudessa ja 365 päivää vuodessa. Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä.

Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista. Palvelun käyttökatkot ovat mahdollisia muun muassa huollon, suuren käyttäjämäärän, teknisen häiriön tai muun syyn vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii informoimaan Käyttäjää käyttökatkoista etukäteen, mutta Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisten käyttökatkojen aiheuttamista tietojen katoamisista tai Palvelun keskeytyksistä eikä niihin liittyvistä vahingoista. Palveluntarjoaja voi keskeyttää Palvelun toiminnan ilman ennakkoilmoitusta, jos keskeytys aiheutuu tietoturvauhasta, muutetusta säädöksestä, viranomaisen määräyksestä tai muusta perustellusta syystä.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palveluntarjoaja pyrkii rajoittamaan keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. Siinä tapauksessa, että maksullisen Palvelun käyttö estyy muista kuin Käyttäjästä johtuvista syistä vähintään yhdeksi (1) vuorokaudeksi, pidentää Palveluntarjoaja Palvelun käyttöaikaa vastaavasti. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että Käyttäjä reklamoi toimintahäiriöstä Palveluntarjoajaa, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on käyttökatkosta, josta Palveluntarjoaja on ilmoittanut Käyttäjälle ennakkoon. Muuta korvausta ei Käyttäjällä ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten aiheuttamista vahingoista Käyttäjälle tai kolmansille.

Palveluntarjoaja toimii tiedon välittäjänä Käyttäjien välillä sekä vastaa Palveluun liittyvästä asiakaspalvelusta.

Palvelun asiakaspalvelu sisältää alla mainitut palvelut:

  1. Palvelun toimintavirheiden selvittäminen ja korjaaminen;
  2. Palvelun käytön puhelinneuvonta Käyttäjille Palveluntarjoajan ilmoittamana palveluaikana;
  3. Palveluntarjoaja pyrkii jatkokehittämään Palvelua siten, että se täyttää lainsäädännön ja muiden viranomaismääräysten kiinteistönvälitystoiminnalle asettamat edellytykset.

Palveluntarjoaja vastuulla on korjaustoimenpiteiden aloittaminen kohtuullisessa ajassa siitä, kun:

  1. Palveluntarjoaja havaitsi virheen tai häiriön; tai
  2. virhettä tai häiriötä koskeva ilmoitus saapui Käyttäjältä Palveluntarjoaja.

Palveluntarjoaja tuottaa Palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa ja poistaa osia tai toiminnallisuuksia Palvelusta sekä lisätä niitä, taikka lopettaa Palvelun tarjoaminen ja ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun maksuttomia osia maksullisiksi tai toisin päin. Mikäli muutokset vaikuttavat olennaisesti Palvelun sisältöön, Palveluntarjoaja pyrkii informoimaan Käyttäjää niistä etukäteen.

4. Palvelun käyttäminen

4.1. Kirjautuminen Palveluun

Käyttäjä voi selata Palvelua rekisteröitymättä. Jotta Käyttäjä voi vuokrata nettimaksullisia vuokrakohteita ja/tai jättää vuokrailmoituksen, tulee tämän rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi. Käyttäjä rekisteröityy Palveluun Alma-tunnuksella. Käyttäjän tulee olla vähintään 18-vuotias ja oikeustoimikelpoinen tehdäkseen sitovia oikeustoimia Palvelussa. Käyttäjä voi olla myös elinkeinoharjoittaja, jolloin Käyttäjä kirjautuu Palveluun henkilökohtaisella Alma-tunnuksellaan.

Käyttäjä ei saa tällä sopimuksella mitään Palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua Ehtojen mukaisesti.

4.2. Yleistä Palvelusta

Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä voi valita, haluaako hän rekisteröityä myös Vuokralleantajaksi. Tällöin sovelletaan näiden Ehtojen lisäksi Lisäehtoja.

Vuokralleantaja ja Vuokralleottaja voivat olla yksityisiä henkilöitä ja elinkeinoharjoittajia. Vuokralleantajan oikeusmuoto ilmoitetaan ilmoituksessa.

Ilmoituksen varauskalenteri kertoo, milloin vuokrakohde on mahdollista varata. Palvelussa voi myös olla ilmoituksia, joissa ei ole varauskalenteria.

Palvelussa on mahdollista varata nettimaksullisia vuokrakohteita (”Nettimaksullinen vuokrakohde”), jolloin maksaminen tapahtuu Palvelussa. Palvelussa on tarjolla myös ei-nettimaksullisia vuokrakohteita (”Ei-nettimaksullinen vuokrakohde”), jolloin vuokrakohteen varaaminen ja maksaminen tapahtuu Palvelun ulkopuolella.

Tiedustelut sekä tarjous- ja varauspyynnöt Nettimaksullisista vuokrakohteista lähetetään Palvelun kautta. Käyttäjät voivat lähettää toisilleen viestejä Palvelun kautta. Palvelussa voi myös olla Ei-nettimaksullisia vuokrakohteita, joissa ilmoittajan yhteystiedot ovat näkyvillä. Näihin Vuokralleantajiin on mahdollista olla myös suoraan yhteydessä Palvelun ulkopuolella.

4.3. Nettimaksullisen vuokrakohteen varaaminen

Vuokralleottajan tekemästä Nettimaksullisen vuokrakohteen varauspyynnöstä tulee ilmoitus Vuokralleantajan sähköpostiin sekä Palveluun. Vuokralleantaja voi joko hyväksyä tai hylätä varauspyynnön. Mikäli Vuokralleantaja hylkää varauspyynnön tai ei vastaa siihen 24 tunnin kuluessa sen saapumisesta, varauspyyntö raukeaa. Vuokralleantajan vahvistaessa varauspyyntö, Vuokralleottajan tulee maksaa varaus näiden ehtojen kohdan 4.4 mukaisesti.

Vuokralleottaja voi myös tehdä pikavarauksen sellaiseen Nettimaksulliseen vuokrakohteeseen, jossa kyseinen toiminto on valittavissa. Pikavaraus ei edellytä Vuokralleantajalta erillistä vahvistamista, vaan pikavaraus maksetaan ja vahvistetaan välittömästi.

4.4. Nettimaksullisen vuokrakohteen maksut

Kun Vuokralleantaja hyväksyy Nettimaksullisen varauspyynnön, tulee Vuokralleottajan maksaa vuokra joko kokonaisuudessaan tai, kahdessa erässä maksettaessa, ensimmäinen erä. Vuokralleottajan maksettua vuokra kokonaisuudessaan tai vuokran erä, vahvistuu varaus ja sekä Vuokralleottaja että Vuokralleantaja saavat varausvahvistuksen sähköpostiin ja vuokrausopimus varauksesta muodostuu Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välille.

Tietyissä tilanteissa Vuokralleottaja voi halutessaan maksaa vuokran useammassa kuin yhdessä erässä. Useammassa erässä maksettaessa veloitetaan palvelumaksu ja tietyn määräinen prosenttiosuus vuokrasta. Ensimmäisen erän jälkeisten erien viimeinen maksupäivä riippuu varauksen peruutusehdosta. Jos Vuokralleottaja ei maksa jälkimmäisiä eriä viimeiseen peruutuspäivään mennessä, katsotaan varaus Vuokralleottajan perumaksi. Maksettu vuokra tai vuokran erä palautetaan Vuokralleottajalle. Palvelumaksua ei palauteta. Tarkemmat tiedot erissä maksamisesta, sen edellytyksistä ja siihen soveltuvista maksuista ilmenevät Nettimökki.comin nettimaksua koskevista ehdoista.

Vuokralleottaja maksaa Vuokralleantajan määrittelemän vuokrahinnan, Vuokralleantajan mahdollisesti määrittelemän vakuusmaksun sekä Palveluntarjoajan palvelumaksun.

Kaikki maksut, niiden määrät ja perusteet ilmenevät Nettimökki.comin Hinnastosta.

Nettimaksulliset vuokrakohteet varataan Palvelun kautta ja maksetaan Palvelussa olevan Maksupalvelun ("Maksupalvelun tarjoaja") kautta. Maksupalvelun tarjoajan maksupalveluun ("Maksupalvelu") sovelletaan Maksupalvelun tarjoajan kulloinkin voimassaolevia ehtoja. Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan Maksupalvelun ehtoja ja käyttämään Maksupalvelua Palvelun kautta vuokrattavien Nettimaksullisten vuokrakohteiden maksujen siirtoon. Käyttäjät sitoutuvat olemaan kiertämättä tai ryhtymään muihin toimenpiteisiin, joiden johdosta Palveluun liittyviä maksuja suoritettaisiin muutoin kuin Maksupalvelun kautta tai vastoin Maksupalvelun tarjoajan ehtoja.

Kaikki Palvelun kautta hoidetut maksut talletetaan Maksupalvelun tarjoajan asiakasvaratilille, kunnes ne vapautetaan tilitettäväksi Vuokralleantajalle.

Käyttäjä hyväksyy, että kaikkia niitä maksuja, joita Palveluntarjoaja vastaanottaa tältä, pidetään samanlaisina kuin ne olisi suoritettu Käyttäjältä suoraan toiselle.

Käyttäjille osoitetut suoritukset tilitetään kullekin tilitysosapuolelle Palveluntarjoajan ilmoittamien tietojen perusteella. Palveluntarjoajan vastuulla on ilmoittaa Maksupalvelun tarjoajalle vuokrausta koskevat tiedot.

Vuokralleottaja voi maksaa Nettimaksullisen vuokrakohteen minkä tahansa suomalaisen pankin verkkomaksupainikkeen kautta omilla pankkitunnuksillaan. Korttimaksamisesta Palvelussa huolehtii Maksupalvelun tarjoaja yhteistyössä muiden viranomaisten hyväksymien luvanvaraisten toimijoiden kanssa. Maksutapahtuman aikana maksukorttitietoja käsitellään aina suojatussa verkkoyhteydessä. Korttinumeroita ei tallenneta Palveluntarjoajan tai Maksupalvelun tarjoajan tietojärjestelmiin, vaan ne käsitellään teknisen palveluntuottajan toimesta.

Ongelmatilanteissa Vuokralleottajalla on yksi vuorokausi (24 tuntia) vuokra-ajan alkamisen jälkeen aikaa ilmoittaa mahdollisesta ongelmasta Palvelun kautta ja vaatia palautuksia tai mikäli Vuokralleottaja on maksanut vakuusmaksun, mahdollisesta ongelmasta voi ilmoittaa 24 tuntia vuokra-ajan päättymisen jälkeen. Tämän ajan jälkeen palautuksia ei Palvelun kautta enää voi vaatia, vaan asian hoito siirtyy Vuokralleottajan ja Vuokralleantajan keskenään hoidettavaksi.

Mikäli Vuokralleottaja on maksanut vakuusmaksun, vapautetaan se automaattisesti vuorokauden (24 tuntia) vuokra-ajan päättymisen jälkeen tilitettäväksi, ellei Vuokralleantaja ole esittänyt korvausvaatimuksia. Maksun palautuminen Vuokralleottajan tilille kestää maksutavasta riippuen joitain pankkipäiviä.

4.5. Maksujen käsittely mahdollisissa selvitystä vaativissa tilanteissa

Nettimaksullinen vuokrakohde

Mikäli Vuokralleottaja haluaa tehdä ilmoituksen Nettimaksulliseen vuokrakohteeseen tai vuokraustapahtumaan liittyen (esim. vuokrakohde rikkoutuu vuokra-ajan alkamisen jälkeen ja ennen vuokra-ajan päättymistä Vuokralleottajasta riippumattomasta syystä tai Vuokralleottaja ei itsestään riippumattomasta syystä pysty vuokrakohdetta käyttämään sovitun mukaisesti), Vuokralleottajan on ilmoitettava siitä Palvelun kautta viimeistään 24 tuntia vuokra-ajan alkamisesta. Vuokralleottajan ilmoituksesta alkaa 30 päivän neuvotteluaika, jonka kuluessa Vuokralleantaja ja Vuokralleottaja pyrkivät neuvottelemaan ratkaisun. Mikäli sopua ei synny 30 päivän kuluessa, osapuolten tulee jatkaa riidan selvittelyä asiassa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Riitatilanteen jatkuessa yli 30 päivää, Palveluntarjoajalla on oikeus, muttei velvollisuutta päättää, palautetaanko tai pidätetäänkö maksettuja vuokra- ja vakuusmaksuja Käyttäjiltä. Palveluntarjoaja ei vastaa Vuokralleottajan ja Vuokralleantajan riidanratkaisusta eikä Palveluntarjoaja osallistu osapuolten riidan ratkaisuun tai kustannuksiin.

Muissa tilanteissa, Vuokralleottajan suorittama vakuusmaksu palautuu Vuokralleottajalle, kun vuokrakohde on palautettu samassa kunnossa kuin se luovutushetkellä oli ja vuokraustapahtuma on päättynyt.

Ei-nettimaksullinen vuokrakohde

Vuokralleantaja määrittelee itse Ei-nettimaksulliseen vuokrakohteeseensa liittyvät vuokrausehdot. Palveluntarjoaja ei ota kantaa Ei-nettimaksullisten ilmoitusten ehtoihin, vaan kaikki varaamiseen, vuokraustapahtumaan, maksamiseen ja peruuttamiseen liittyvät ehdot ovat Vuokralleantajan määrittelemiä.

4.6. Peruuttaminen

Nettimaksullinen vuokrakohde

Vuokralleottaja voi peruuttaa Nettimaksullisen vuokrakohteen vahvistetun varauksen.

Palveluntarjoaja tarjoaa kolme erilaista peruutusehtoa, joista Vuokralleantaja on valinnut vuokrakohteelle sopivan.

Peruutusehdot:

1. Joustava

Jos Vuokralleottaja peruu vähintään 24 tuntia ennen vuokra-ajan alkua, palautetaan maksettu vuokra Palveluntarjoajan palvelumaksua lukuunottamatta.

2. Keskiverto

Jos Vuokralleottaja peruu vähintään 7 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua, palautetaan maksettu vuokra Palveluntarjoajan palvelumaksua lukuunottamatta. Jos Vuokralleottaja peruu vähintään 24 tuntia ennen vuokra-ajan alkua, palautetaan 50 % maksetusta vuokrasta, joka ei sisällä Palveluntarjoajan palvelumaksua. Palvelumaksua ei palauteta. Tämän jälkeen perutuista varauksista ei palauteta vuokraa lainkaan.

3. Tiukka

Jos Vuokralleottaja peruu vähintään 30 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua, palautetaan maksettu vuokra Palveluntarjoajan palvelumaksua lukuun ottamatta. Jos Vuokralleottaja peruu vähintään 7 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua, palautetaan 50 % maksetusta vuokrasta, joka ei sisällä Palveluntarjoajan palvelumaksua. Palvelumaksua ei palauteta. Tämän jälkeen perutuista varauksista ei palauteta vuokraa lainkaan.

Mikäli Vuokralleantaja peruuttaa vahvistetun varauksen, vuokraehtojen mukaiset mahdolliset palautukset hyvitetään Vuokralleottajan käyttämän maksutavan mukaisesti. Pankin verkkomaksupainikkeella tehdyt maksut palautetaan Vuokralleottajan pankkitilille ja maksukortilla tehdyt maksut palautetaan Vuokralleottajan maksukortille.

Ei-nettimaksullinen vuokrakohde

Vahvistetun varauksen peruuttaminen tapahtuu ilmoituksessa määriteltyjen peruutusehtojen mukaisesti. Palveluntarjoaja ei ota kantaa Ei-nettimaksullisten ilmoitusten ehtoihin, vaan kaikki peruuttamiseen liittyvät ehdot ovat Vuokralleantajan määrittelemiä.

5. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjä sitoutuu antamaan Palveluun totuudenmukaiset, tarkat ja riittävän laajat tiedot. Käyttäjä on vastuussa siitä, että hänen yhteystietonsa ovat ajan tasalla ja oikeat. Käyttäjä sitoutuu päivittämään Palveluun ilmoittamiaan tietoja koskevat muutokset viipymättä.

Käyttäjä vastaa siitä, että sillä on kaikki tarvittavat oikeudet Palveluun tallentamaansa tietoon ja materiaaliin. Käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan kaikista Palveluun tallentamansa tiedon tai materiaalin aiheuttamista kustannuksista, vahingoista ja riitaisuuksista siltä osin, kun nämä kohdistuvat Palveluntarjoajaan.

Käyttäjä on vastuussa viranomaisille suoritettavista omaan vuokraustoimintaansa liittyvistä tiedonannoista, kuten myös veroista ja veroluonteisista maksuista sekä muista maksuista, joita edellytetään kulloinkin voimassa olevassa ja asiaan soveltuvassa lainsäädännössä.

Vuokralleottajana Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on tarvittavat mahdollisuudet ja oikeudet vuokrata valitsemansa vuokrakohde. Vuokralleottajana toimivan Käyttäjän tulee huolehtia ja kohdella vuokrakohdetta kuin se olisi hänen omansa.

Vuokralleottajana Käyttäjä huolehtii ja vastaa vuokrakohteesta vuokra-ajan ajan. Vuokralleottajana Käyttäjän on aina noudatettava Vuokralleantajan ohjeistuksia vuokrakohteen käytön ja palautuksen osalta.

Palvelussa saattaa olla linkkejä myös muille verkkosivustoille. Käyttäjä vierailee kolmansien osapuolten verkkosivustoilla omalla vastuulla.

Vuokralleantaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että sen Palveluun lisäämät kuvat ovat selkeitä (esim. kuviin ei ole lisätty logoja tai tekstejä, jotka vaikeuttavat kuvien tulkintaa), ajantasaisia ja vastaavat vuokrattavan kohteen kuntoa.

Käyttäjät sitoutuvat toimittamaan Nettimaksullisissa vuokrakohteissa tiedustelut sekä tarjous- ja varauspyynnöt Palvelun kautta. Käyttäjät sitoutuvat olemaan kiertämättä Palvelua lisäämällä Nettimaksullisiin ilmoituksiin yhteystietoja, jotka ohjaavat yhteydenotot tai vuokraustoiminnan Palvelusta pois. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta ilmoitus, jonka tarkoituksena on kiertää tai rikkoa näitä Ehtoja.

6. Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Vuokrakohteeseen liittyvä vuokraussopimus syntyy ainoastaan Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välille. Palveluntarjoaja ei ole vuokraussopimuksen osapuoli.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien tekemistä maksusuorituksista tai tekemisistä Palvelussa tai muuten. Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen mahdollisista vahingoista, tapaturmista tai rikoksista, jotka tapahtuvat vuokra-aikana vuokrakohteessa. Palveluntarjoaja ei vastaa eikä ole korvausvelvollinen mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät Palveluun, sen käyttämiseen tai sen välityksellä saatavilla olevaan tietoon tai ilmoituksiin.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän toiselle Käyttäjälle mahdollisesti suorittamatta jättämistä maksuista, Käyttäjien välisistä sopimuksista tai niiden sisällöistä, Käyttäjän verotuksesta tai vuokrakohteiden vakuutuksista. Käyttäjä on yksinomaan itse vastuussa kaikista näiden Ehtojen ja Lisäehtojen mukaisten velvollisuuksien laiminlyönneistä sekä niiden seurauksista.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa näytettävien ilmoitusten sisällöstä tai niiden oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa esimerkiksi käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjän Palvelussa ilmoittamista tiedoista tai niiden oikeellisuudesta ja laillisuudesta tai siitä, onko Käyttäjä oikeustoimikelpoinen tarjoamaan tai ottamaan vuokrakohdetta vuokralle.

Palvelussa voi myös olla näkyvissä ilmoituksia, jotka sijaitsevat ja joiden varaaminen tapahtuu toisessa palvelussa. Tällaisten ilmoitusten yhteydessä on merkintä, mistä toisesta palvelusta ilmoitus näytetään. Nämä ilmoitukset voivat näkyä Palvelun ilmoituslistauksissa, mutta kaikki niihin liittyvä toiminta tapahtuu kyseisessä palvelussa tällaisen palvelun omien ehtojen mukaisesti, eikä Palveluntarjoaja vastaa toisen palvelun ilmoituksista.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta kaikki sellainen aineisto, joka on näiden Ehtojen tai Lisäehtojen vastainen, lainvastainen tai virheellinen tai haitallinen Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoaja voi poistaa Palvelusta aineiston, jos siihen liittyy oikeudellisia epäselvyyksiä, loukkaavaa tietoa tai Palveluntarjoajan brändille sopimatonta ja epäasiallista sisältöä.

Käyttäjä sitoutuu antamaan Palveluntarjoajalle viranomaisen edellyttämät tiedot vuokrakohteesta ja Käyttäjästä. Palveluntarjoaja on velvollinen raportoimaan säännöllisesti lainsäädännön edellyttämät tiedot vuokrakohteesta ja Käyttäjästä viranomaisille.

7. Immateriaalioikeudet

Palveluun liittyvät tekijän- ja muut oikeudet kuuluvat yksinomaan Palveluntarjoajalle tai sen yhteistyökumppaneille.

Käyttäjällä on rajoitettu, ei-yksinomainen, ei-siirrettävä, peruutettavissa oleva oikeus käyttää Palvelua näiden Ehtojen mukaisesti. Koko Palvelu sellaisenaan muodostaa tietokannan ja on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Käyttäjä voi käyttää suojattua materiaalia omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, muunnella, edelleenvälittää tai saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palvelussa olevaa materiaalia.

Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saataviin saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on Käyttäjän aina mainittava tekijä tai muun oikeudenhaltijan nimi. Käyttäjä ei saa Palvelussa välittää tai levittää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa.

Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa aineistoon. Palveluntarjoajalla on oikeus, muttei velvollisuutta luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muokata Palvelun sisältämää aineistoa harkintansa mukaan. Käyttäjällä säilyy Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa aineistoon.

8. Vuokrakohteen arvostelut

Palveluntarjoaja julkaisee Palvelussa Käyttäjien antamia kirjallisia arvosteluita vuokrakohteista. Arvostelussa Käyttäjä voi pisteyttää vuokrakohteen eri osa-alueita, kirjoittaa yleisen vapaamuotoisen arvostelun ja lähettää yksityisen viestin Vuokralleantajalle.

Palveluntarjoaja ei rajoita sitä, kuka voi jättää arvosteluita. Kun Vuokralleottaja on yöpynyt vuokrakohteessa, Palveluntarjoaja lähettää Vuokralleottajalle sähköpostin, jossa ilmoitetaan mahdollisuudesta jättää vuokrakohteesta arvostelu. Arvostelun voi jättää myös Palvelussa ilman käyttäjätunnuksen luomista. Palveluntarjoaja ei varmista, että arvostelun jättänyt Käyttäjä on varannut vuokrakohteen Palvelun kautta.

Kun Käyttäjä lähettää arvostelun Palvelussa, Palveluntarjoaja soveltaa sisältöön automatisoitua moderointia, joka tunnistaa epäasiallisuuksia sisältävää sekä laittomaan toimintaan viittaavaa sisältöä. Mikäli Käyttäjän arvostelu hylätään, hylkäys ja sen mahdollinen syy ilmoitetaan arvostelun kirjoittaneelle Käyttäjälle kirjallisesti. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että se julkaisee kaikki asialliset arvostelut huolimatta siitä, onko sisältö positiivinen tai negatiivinen. Palveluntarjoaja voi kuitenkin hylätä tai poistaa palautteen perustellusta syystä. Käyttäjä voi pyytää Palveluntarjoajaa poistamaan palautteen, mutta poistaminen on Palveluntarjoajan vapaasti harkittavissa.

Arvostelu poistetaan Palvelussa, kun neljä (4) vuotta on kulunut arvostelun jättämisestä.

Palveluntarjoaja ei jaa arvostelun jättäneen Käyttäjän henkilötietoja tai muita yksityiskohtaisia tietoja Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välillä.

9. Hakutulosten lajittelu

Palveluntarjoaja tarjoaa monia vaihtoehtoja lajitella Palvelun hakutuloksia, jotta Käyttäjä voi valita itselleen mahdollisimman osuvat hakutulokset. Hakusivulla Käyttäjä voi valita, miten näytettävät hakutulokset lajitellaan. Käyttäjä voi käyttää myös erilaisia suodatinvaihtoehtoja nähdäkseen vain ne hakutulokset, jotka vastaavat Käyttäjän valitsemia asetuksia. Mikäli Käyttäjä ei valitse suodatinvaihtoehtoja tai lajitteluperustetta, hakutulokset näytetään oletuslajittelujärjestyksessä, joka järjestää tulokset muun muassa seuraavalla tavalla:

  • Hakutulokset järjestetään edullisimmasta hinnasta alkaen perustuen useisiin tekijöihin, joihin kuuluvat mm. saadut arvostelut;
  • maksettu komissio ja muut edut voivat vaikuttaa vuokrakohteen sijoittumiseen sivustolla.

10. Muut ehdot

Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Palveluntarjoaja ei ole Palvelua tarjotessaan valmismatkalainsäädännössä (esim. laki matkapalveluyhdistelmistä (901/2017)) tarkoitettu matkanjärjestäjä tai matkanvälittäjä. Käyttäjällä ei ole oikeutta esittää Palveluntarjoajaa kohtaan mitään vaatimuksia yo. lainsäädäntöön liittyen. Vuokralleantaja vastaa itse mahdolliseen matkanjärjestäjä- tai matkanvälittäjästatukseensa liittyvistä velvoitteista.

Palvelun aineistoa jaetaan joko erillisenä tiedostoina tai rajapinnan tai käyttöliittymän kautta mm. viranomaisille (esim. verottaja, Tilastokeskus), yhteistyökumppaneille, yritysasiakkaan kanssa sovitun mukaisesti muihin markkinapaikkoihin tai yritysasiakkaiden kotisivuille ja artikkeleihin. Kaupalliset tietotuotteet sisältävät Palvelusta kerättyä koontitietoa. Käyttäjällä on mahdollisuus vaikuttaa Palvelun aineiston jakamiseen vain silloin, kun kyse on luovutuksesta muille markkinapaikoille tai yritysasiakkaiden omille kotisivuille.

Palveluntarjoaja voi pysyvästi tai väliaikaisesti lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen Palveluntarjoajan omaan harkintaan perustuen, etukäteen siitä ilmoittamatta.

11. Ehtojen voimassaolo, päättyminen ja siirtäminen

Nämä Ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Palveluntarjoaja on oikeutettu muuttamaan näitä Ehtoja yksipuolisesti. Muutokset tulevat voimaan heti tai Palveluntarjoajan ilmoittamana muuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä, Käyttäjä hyväksyy muutetut Ehdot oikeudellisesti sitoviksi ja sitoutuu niiden noudattamiseen.

Mikäli Käyttäjä ei enää halua käyttää Palvelua, voi Käyttäjä irtisanoutua Palvelun käytöstä ja näistä Ehdoista ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä sähköpostitse Palveluntarjoajalle.

Mikäli Käyttäjä irtisanoutuu näistä Ehdoista lopettamalla Palvelun käytön, Palveluntarjoaja sulkee Käyttäjän käyttäjätilin kulloinkin voimassa olevan määräajan umpeuduttua sekä poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta. Irtisanominen päättää Käyttäjän oikeuden käyttää Palvelua.

Käyttäjä vastaa kaikista hänelle näiden Ehtojen kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista irtisanomisen voimaantuloon saakka. Irtisanoutumalla Palvelusta ja näistä Ehdoista Käyttäjä ei kuitenkaan vapaudu vahvistettujen varausten hoitamisesta ja niihin liittyvistä ehdoista, vaan Käyttäjä vastaa kaikista hänelle näiden Ehtojen mukaan kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista vahvistettujen varausten päättymiseen saakka.

12. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä. Näillä Ehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia.

Jos Palveluntarjoaja ja Käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Mikäli Vuokralleantaja on yksityinen henkilö, kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksia ei sovelleta Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan väliseen sopimukseen.

Kuluttajakäyttäjä voi viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, suosittelemme kuluttajaa olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Kuluttajaneuvonta: www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta

Kuluttajariitalautakunta: www.kuluttajariita.fi, Hämeentie 3, PL 3066, 00531 HELSINKI, kril(at)oikeus.fi

Yritysasiakas voi myös saattaa riidan Palveluntarjoajan sisäiseen valitustenkäsittelymenettelyyn, jonka avulla pyritään varmistamaan, että samanlaisia tilanteita kohdellaan Alma Media -konsernissa samalla tavoin ja merkittävä osa valituksista voidaan ratkaista kahdenkeskisesti yritysasiakkaiden ja Palveluntarjoajan välillä.

//www.nettimokki.com/build/images/loader.svg