Vuokralleantajaa koskevat lisäehdot

1. Yleistä

Nämä lisäehdot (jäljempänä ”Lisäehdot”) määrittävät Alma Media Suomi Oyj:n tarjoaman Nettimökki.com-palvelun (”Palvelu”) käyttöä vuokrakohteiden ilmoittajien (”Vuokralleantaja”) osalta, kun Vuokralleantaja jättää Palvelun kautta kohteita vuokralle vuokraajien ("Vuokralleottaja") vuokrattavaksi.

Nettimökki.com (”Palveluntarjoaja”) toimii tiedon välittäjänä Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välillä sekä vastaa Palveluun liittyvästä asiakaspalvelusta. Palveluntarjoaja ei ole vuokraustapahtuman osapuoli eikä vastaa Palvelussa olevista ilmoituksista.

Näitä Lisäehtoja täydentävät tai tarkentavat Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välillä Palvelussa sovitut erityisehdot. Vuokralleantaja ei saa asettaa sellaisia  erityisehtoja, jotka ovat ristiriidassa Nettimökki.comin yleisten käyttöehtojen, näiden Lisäehtojen, Alma Media -konsernin markkinapaikka-, haku- ja vertailupalveluiden käyttö- ja sopimusehtojen (”Markkinapaikkaehdot"), muiden Palvelussa olevien ohjeiden, sääntöjen tai lainsäädännön, säännösten tai yleisesti hyväksyttyjen menettelytapojen tai ohjeistusten kanssa.

Nämä Lisäehdot ovat voimassa toistaiseksi. Palveluntarjoaja on oikeutettu muuttamaan näitä Lisäehtoja yksipuolisesti. Muutokset tulevat voimaan heti tai Palveluntarjoajan ilmoittamana muuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä, Vuokralleantaja hyväksyy muutetut Lisäehdot oikeudellisesti sitoviksi ja sitoutuu niiden noudattamiseen.

Vuokralleantaja sitoutuu näihin Lisäehtoihin rekisteröityessään Vuokralleantajaksi. Tällöin Palveluntarjoajan ja Vuokranantajan välille syntyy näiden Lisäehtojen mukainen sopimus.

2. Rekisteröityminen Vuokralleantajaksi

Vuokralleantaja käyttää Palvelua Alma-tunnuksella. Jokainen Palveluun kirjautunut käyttäjä voi rekisteröityä Vuokralleottajaksi. Vuokralleantajana voi myös vuokrata muiden kohteita Palvelusta, jolloin käyttäjä toimii Vuokralleottajana.

Vuokralleantajan tulee rekisteröityä Vuokralleantajaksi Palvelussa jättääkseen kohteita vuokralle Palvelun kautta. Vuokralleantajan tulee rekisteröitymisen yhteydessä tehdä sopimus maksupalvelun käyttöönotosta (”Maksupalvelusopimus”) maksujenvälittäjän (”Maksujenvälittäjä”) kanssa ja allekirjoittaa Maksupalvelusopimus vahvasti tunnistautuen. Mikäli Vuokralleantaja haluaa solmia Maksupalvelusopimuksen ja tunnistautua myöhemmin, onnistuu se myös esimerkiksi ilmoituksen jättämisen yhteydessä. Maksupalvelusopimus ja tunnistautuminen koskevat nettimaksullisia ilmoituksia.

Palvelun käyttäminen voi olla maksullista ja vaatia tilausta. Vuokralleantaja on velvollinen maksamaan mahdollisen tilaushinnan Palvelun tilauksen yhteydessä tai erillisen laskutuksen mukaisesti. Hinnoittelu on kuvattu tarkemmin hinnastossa.

Palvelunvälittäjällä on oikeus estää Vuokralleantajan pääsy Palveluun, mikäli Vuokralleantajan maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa Vuokralleantajalle lähetetyn laskun eräpäivästä.

3. Palvelun käyttäminen

Ilmoituksen jättäminen

Vuokralleantajaksi rekisteröitymisen jälkeen Vuokralleantaja voi luoda ilmoituksen vuokrattavasta kohteestaan täyttämällä Palvelussa vaaditut ja vuokraamisen kannalta olennaiset tiedot ilmoituslomakkeelle. Kun ilmoitus on Vuokralleantajan osalta valmis, siirtyy ilmoitus Palveluntarjoajalle julkaisua varten. Palveluntarjoajalla on oikeus korjata ilmoituksessa mahdollisesti havaittuja pieniä virheitä (esimerkiksi kirjoitusvirheitä) ilmoittamatta siitä erikseen Vuokralleantajalle.

Vuokralleantajalla on mahdollisuus lisätä ilmoitukseen vuokrakohteeseen liittyviä liitännäispalveluita, kuten esimerkiksi paljun tai veneen vuokraus. Tällainen tieto liitännäispalveluista kirjataan omaan liitännäispalveluhinnastoonsa. Liitännäispalveluita saa markkinoida vuokrakohteen lisätiedoissa ainoastaan, jos ne on lisätty myös vuokrakohteen liitännäispalveluhinnastoon.

Jos Palveluntarjoaja huomaa, että ilmoitus on puutteellinen tai siinä on jotain lainsäädännön, Markkinapaikkaehtojen, Palveluntarjoajan yleisten ehtojen, näiden Lisäehtojen tai muiden Palvelussa ilmenevien ohjeiden tai sääntöjen vastaista, on Palveluntarjoajalla oikeus olla julkaisematta ilmoitusta Palvelussa siitä erikseen ilmoittamatta. Palveluntarjoaja voi pyytää Vuokralleantajaa korjaamaan ilmoitusta, ja muokattuaan ilmoitusta Vuokralleantaja voi jättää ilmoituksensa uudelleen julkaistavaksi. Mikäli Vuokralleantaja ei tee korjausta kohtuullisen ajan puitteissa tai korjaus on toistuvasti puutteellinen, Palveluntarjoaja voi oman harkintansa mukaan päättää olla julkaisematta kyseistä ilmoitusta Palvelussa. Mahdollista maksettua tilaushintaa ei näissä tapauksissa makseta takaisin Vuokralleantajalle.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa sellaiset ilmoitukset Palvelusta, joiden tietoja ei ylläpidetä tai päivitetä pyynnöstä huolimatta. Mahdollista maksettua tilaushintaa ei näissä tapauksissa makseta takaisin Vuokralleantajalle.

Peruuttaminen

Vuokralleottaja voi peruuttaa vahvistetun varauksen.

Palveluntarjoaja tarjoaa kolme erilaista peruutusehtoa, joista Vuokralleantaja valitsee vuokrakohteelleen sopivan. Lisäksi Vuokralleantaja voi halutessaan määritellä peruutusmaksun.

Nettimaksullisen varauksen peruutusehdot on yksilöity Nettimökki.comin yleisissä käyttöehdoissa.

Jos Vuokralleantaja joutuu jostain syystä perumaan vahvistetun varauksen, palautetaan Vuokralleottajalle kaikki tämän maksamat kulut, mukaan lukien Palveluntarjoajan palvelumaksu. Lisäksi Vuokralleantaja joutuu maksamaan vahvistetun varauksen peruutuksesta aiheutuvan erillisen Palveluntarjoajan asettaman peruutusmaksun, jonka Palveluntarjoaja vähentää Vuokralleantajalle tulevista tilityksistä.

Kaikki maksut, niiden määrät ja perusteet ilmenevät Nettimökki.comin hinnastosta.

Ei-nettimaksullisen varauksen peruuttaminen tapahtuu ilmoituksessa määriteltyjen peruutusehtojen mukaisesti. Palveluntarjoaja ei vastaa ei-nettimaksullisten ilmoitusten ehdoista, vaan kaikki peruuttamiseen liittyvät ehdot ovat Vuokralleantajan asettamia.

4. Vuokralleantajan oikeudet ja vastuut

Vuokralleantaja sitoutuu kuvailemaan ilmoittamansa vuokrakohteen totuudenmukaisesti, tarkasti ja riittävän laajasti. Vuokralleantaja vastaa, että Palveluun antamansa tiedot ja aineisto ovat oikeat, riittävät, tarkat ja ajantasaiset. Vuokralleantaja sitoutuu päivittämään Palveluun ilmoittamiaan tietoja niin, että ne ovat paikkansapitävät ja ajantasaiset. Vuokralleantaja vastaa ilmoitustensa sisällöistä.

Vuokralleantaja vastaa vuokrakohteelleen mahdollisesti asettamiensa erityisehtojen sisällöstä, vuokrakohteen hinnoittelusta sekä liitännäispalveluiden lisäämisestä hinnastoon.

Vuokralleantaja vastaa omasta vakuutusturvasta ja sen riittävästä kattavuudesta.

Vuokralleantaja vastaa varauskalenterin ylläpidosta.

Vuokralleantaja vakuuttaa ja vastaa, että hänellä tai edustamallaan yrityksellä/yhdistyksellä on tarvittavat mahdollisuudet ja oikeudet tarjota ilmoittamansa kohde vuokralle.

Vuokralleantajan tulee lisäksi aina varmistua kohteen kelpoisuudesta ja turvallisuudesta vuokrattavaksi. Vuokralleantajan tulee tarvittaessa esittää Palveluntarjoajalle riittävä dokumentaatio siitä, että Vuokralleantaja on oikeutettu vuokraamaan kohdetta. Jos Vuokralleantaja ei ole vuokrakohteen laillinen omistaja, laillisella omistajalla on oikeus vaatia vuokrakohteen ja -ilmoituksen postamista Palvelusta.

Vuokralleantaja vastaa siitä, että sillä on kaikki tarvittavat oikeudet Palveluun tallentamaansa tietoon ja materiaaliin. Vuokralleantaja vastaa omalla kustannuksellaan kaikista Palveluun tallentamansa tiedon tai materiaalin aiheuttamista kustannuksista, vahingoista ja riitaisuuksista siltä osin, kun nämä kohdistuvat Palveluntarjoajaan.

Kaikkien Vuokralleantajan tarjoamien palvelujen ja tuotteiden tulee täyttää Suomessa voimassa olevat viranomaismääräykset ja noudattaa kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä. Palvelunvälittäjällä voi voimassa olevien viranomaismääräysten lisäksi olla muita erillisiä lisävaatimuksia Palvelun käyttöä koskien. Tällaiset mahdollisest lisävaatimukset ovat esillä Palvelussa ilmoituksen yhteydessä.

Vuokralleantajan tulee vastata Palvelun kautta saamaansa viestiin viipymättä. Varauspyyntöön tulee vastata 24 tunnin kuluessa, jottei yhteydenotto vanhene. Mikäli Palveluntarjoaja havaitsee, että Vuokralleantaja ei noudata tätä sääntöä, on Palveluntarjoajalla oikeus poistaa Vuokralleantajan ilmoitukset Palvelusta siitä etukäteen ilmoittamatta.

Vuokralleantajan on luovutettava kohde Vuokralleottajalle hyväkuntoisena ja varauksen yhteydessä sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi Vuokralleantaja on velvollinen antamaan Vuokralleottajalle riittävän opastuksen ja ohjeet vuokrakohteen käytöstä. Vuokrakohteen luovutus Vuokralleottajalle ja opastus tapahtuvat sovitun vuokra-ajan puitteissa.

Palveluntarjoaja suosittelee Vuokralleantajaa käymään vuokrakohteeseen liittyvät ohjeet ja säännöt Vuokralleottajan kanssa läpi vuokraustapahtuman alkaessa. Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan on suositeltavaa yhdessä tarkastaa vuokrakohde huolella sekä vuokraustapahtuman alkaessa että sen päättyessä.

Vuokralleantaja voi määrittää vuokrakohteelleen vakuusmaksun, jonka Vuokralleottaja maksaa ja joka palautetaan vuokraustapahtuman jälkeen Vuokralleottajalle. Jos vuokraustapahtumassa tapahtuu jokin vuokrakohdetta vahingoittava, Vuokralleottajasta johtuva tapahtuma, voidaan vakuusmaksua käyttää mahdollisien korvausten kattamiseen.

Vuokralleantaja voi hinnoitella vuokrakohteensa vapaasti sekä muuttaa hinnoitteluaan valitsemanaan ajankohtana. Muutokset eivät kuitenkaan koske jo vahvistettuja varauksia, vaan muutokset astuvat voimaan muutosta seuraavan vuokraustapahtuman yhteydessä.

Vuokralleantajan tulee aina ilmoittaa ilmoituksessa vuokrakohteen kokonaishinta. Vuokralleantaja tiedostaa, että vuokrakohteen hinta, jonka hän asettaa vuokrakohteellensa, on aina sitova.

Vuokralleantaja on velvollinen ilmoittamaan arvonlisäverotukseen liittyvät tiedot oikein. Palveluntarjoaja huolehtii tositteiden laatimisesta Nettimaksullisten varausten osalta, mutta ei vastaa Vuokralleantajan ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta.

Vuokralleantaja vastaa verojensa maksamisesta ja vuokraustoimintaansa koskevan verotuskäytännön selvittämisestä tuloverotuksen, arvonlisäverotuksen ja mahdolliseen muun verotuksen suhteen.

Vuokralleantajalla on oikeus poistaa ilmoituksensa näkyvistä milloin tahansa. Poistamalla ilmoituksensa Vuokralleantaja ei kuitenkaan vapaudu jo vahvistetun varauksen mukaisista velvoitteistaan.

5. Maksupalveluun liittyminen

Jättääkseen ilmoituksen Palveluun Vuokralleantajan on tehtävä Maksujenvälittäjän kanssa sopimus maksupalvelun käyttöönotosta ja allekirjoitettava Maksupalvelusopimus vahvasti tunnistautuen.

Maksujenvälittäjän maksupalvelun liittymisen yhteydessä Vuokralleantajan on ilmoitettava Maksujenvälittäjän kulloinkin vaatimat yksilöinti- ja yhteystiedot sekä pankkitilinumero.

Rekisteröityjen yhdistysten tulee lisäksi ilmoittaa yhdistyksen kulloinkin ajantasaiset hallituksen jäsenten tiedot. Yhdistys takaa maksupalveluun liittyessään, että toiminnan tarkoitus ja tavoitteet ovat yhdistyksen sääntöjen mukaisia.

Vuokralleantajan on ilmoitettava viipymättä Maksujenvälittäjälle uudet yksilöinti- ja yhteystiedot sekä uusi pankkitilinumero, jos nämä muuttuvat. Vuokralleantaja hyväksyy sen, että Maksujenvälittäjä voi tarkistaa Vuokralleantajan antamat tiedot esimerkiksi Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n, Patentti- ja rekisterihallituksen ja muista vastaavista tietokannoista. Vuokralleantajan on viipymättä Maksujenvälittäjän pyynnöstä päivitettävä antamansa yksilöinti- ja yhteystiedot, sekä täydennettävä annettuja tietoja lainsäädännön tai viranomaisohjeiden edellyttämässä laajuudessa.

Vuokralleantaja antaa Maksupalvelusopimuksella suostumuksensa siihen, että Maksujenvälittäjä voi luovuttaa kaikkia Vuokralleantajalta saatuja tietoja sekä muita Vuokralleantajasta Maksupalvelusopimuksen perusteella hankittuja tietoja tarvittaessa viranomaisille sekä rahoituslaitoksille, joita Maksujenvälittäjä kulloinkin käyttää Maksujenvälittäjän maksupalvelun yhteydessä.

Maksujenvälittäjällä on oikeus keskeyttää maksupalvelun käyttö, jos Vuokralleantajaa haetaan selvitys- tai konkurssitilaan, yrityssaneerausmenettelyyn, Vuokralleantajaa kohtaan kohdistetaan pakotteita, takavarikko-, ulosmittaus- tai muu vastaava täytäntöönpanotoimi tai Vuokralleantaja ei täytä Maksujenvälittäjän oman kulloinkin voimassa olevan riskienhallintapolitiikan mukaisia vaatimuksia. Tässä tapauksessa mahdolliset maksutoimeksiannot, joita ei ole vielä tilitetty Vuokralleantajalle, peruutetaan ja palautetaan täysimääräisinä Vuokralleottajalle. Vuokralleantajan on välittömästi ilmoitettava Maksujenvälittäjälle Vuokralleantajan mahdollisesta maksukyvyttömyydestä tai sen uhasta. Maksujenvälittäjällä on oikeus keskeyttää maksupalvelun käyttö myös silloin, kun Maksujenvälittäjällä on perusteltu syy epäillä, että Maksupalvelua käytetään lain tai Maksupalvelusopimuksen vastaiseen toimintaan tai palvelujen käyttö vaarantaa Maksujenvälittäjän tietoturvallisuuden.

6. Maksujen tilittäminen ja välityspalkkio

Kaikki Palvelun kautta hoidetut maksut talletetaan Maksujenvälittäjän asiakasvaratilille, kunnes se vapautetaan tilitettäväksi Vuokralleantajalle. Vuokralleantaja saa suoritetun maksun vasta kun vuokraustapahtuma on alkanut. Vuokraustapahtumasta syntyneet tulot siirretään tilitettäväksi Vuokralleantajalle 24 tunnin kuluttua vuokra-ajan alkamisen jälkeen. Jos vuokraukseen liittyy Vuokralleottajan maksama vakuusmaksu, siirretään vuokratulo tilitettäväksi Vuokralleantajalle 24 tunnin kuluttua vuokra-ajan päättymisestä.

Palveluntarjoaja veloittaa välityspalkkion Vuokralleantajalle maksettavasta vuokrasta. Palvelussa voi olla myös kategoriakohtaisia välityspalkkioita. Palkkion suuruus näkyy aina Palvelussa. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa välityspalkkion määrää.

Mikäli Vuokralleantajalla on Palvelussa suoritettavia maksuja, peritään ne seuraavan tilityksen yhteydessä.

Kaikki maksut, niiden määrät ja perusteet ilmenevät Nettimökki.comin hinnastosta.

7. Maksujen käsittely mahdollisissa selvitystä vaativissa tilanteissa

Mikäli Vuokralleantajalla on vaatimus vuokraustapahtumaan liittyen, tulee hänen ilmoittaa siitä Palvelussa viimeistään 24 tuntia vuokra-ajan päättymisen jälkeen. Vuokralleantajan ilmoituksesta alkaa 30 päivän neuvotteluaika, jonka kuluessa Vuokralleantaja ja Vuokralleottaja pyrkivät neuvottelemaan ratkaisun. Mikäli sopua ei synny 30 päivän kuluessa, osapuolten tulee jatkaa riidan selvittelyä asiassa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Palveluntarjoaja ei vastaa Vuokralleottajan ja Vuokralleantajan riidanratkaisusta eikä Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta osallistua osapuolten riidan ratkaisuun tai siihen liittyviin kustannuksiin.

Riitatilanteen jatkuessa yli 30 päivää, Palveluntarjoajalla on oikeus, muttei velvollisuutta päättää, palautetaanko tai pidätetäänkö maksettuja vuokra- ja vakuusmaksuja Vuokralleottajalta.

Muissa tilanteissa Vuokralleottajan suorittama mahdollinen vakuusmaksu palautuu Vuokralleottajalle, kun kohde on palautettu samassa kunnossa kuin se luovutushetkellä oli ja vuokraustapahtuma on päättynyt.

Vuokralleantaja määrittelee itse vuokrakohteeseensa liittyvät vuokrausehdot ei-nettimaksullisessa vuokrakohteessa. Palvelunvälittäjä ei ota kantaa ei-nettimaksullisten ilmoitusten ehtoihin, vaan kaikki varaamiseen, vuokraustapahtumaan, maksamiseen ja peruuttamiseen liittyvät ehdot ovat Vuokralleantajan määrittelemiä.

8. Irtisanominen

Vuokralleantajan sopimus Palvelun käytöstä on voimassa toistaiseksi, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus Palvelun käytöstä voidaan irtisanoa Markkinapaikkaehtojen säännösten mukaisesti. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti Palveluntarjoajalle tai Palvelussa.

Irtisanoutumalla Palvelusta tai poistamalla vuokrakohteen ilmoituksen, Vuokralleantaja ei vapaudu vahvistettujen varausten hoitamisesta ja niihin liittyvistä ehdoista. Vuokralleantaja vastaa kaikista hänelle näiden Lisäehtojen ja Palveluntarjoajan yleisten ehtojen mukaan kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista vahvistettujen varausten päättymiseen saakka.

//www.nettimokki.com/build/images/loader.svg