Vuokralleantajaa koskevat lisäehdot

1. Yleistä

Nämä lisäehdot (”Lisäehdot”) määrittävät Alma Media Suomi Oy:n (”Palveluntarjoaja”) tarjoaman Nettimökki.com-palvelun ("Palvelu") käyttöä vuokrakohteiden ilmoittajien (”Vuokralleantaja”) osalta, kun Vuokralleantaja jättää Palvelun kautta kohteita vuokralle vuokraajien ("Vuokralleottaja") vuokrattavaksi.

Näitä Lisäehtoja täydentävät tai tarkentavat Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välillä Palvelussa sovitut erityisehdot. Vuokralleantaja ei saa asettaa sellaisia erityisehtoja, jotka ovat ristiriidassa Nettimökki.comin käyttöehtojen, näiden Lisäehtojen, Alma Media -konsernin markkinapaikka-, haku- ja vertailupalveluiden käyttö- ja sopimusehtojen (”Markkinapaikkaehdot"), muiden Palvelussa olevien ohjeiden, sääntöjen tai lainsäädännön, säännösten tai yleisesti hyväksyttyjen menettelytapojen tai ohjeistusten kanssa.

Nämä Lisäehdot ovat voimassa toistaiseksi. Palveluntarjoaja on oikeutettu muuttamaan näitä Lisäehtoja yksipuolisesti. Muutokset tulevat voimaan heti tai Palveluntarjoajan ilmoittamana muuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä, Vuokralleantaja hyväksyy muutetut Lisäehdot oikeudellisesti sitoviksi ja sitoutuu niiden noudattamiseen.

Vuokralleantaja sitoutuu näihin Lisäehtoihin rekisteröityessään Vuokralleantajaksi. Tällöin Palveluntarjoajan ja Vuokranantajan välille syntyy näiden Lisäehtojen mukainen sopimus.

2. Rekisteröityminen Vuokralleantajaksi

Vuokralleantaja käyttää Palvelua Alma-tunnuksella. Jokainen Palveluun kirjautunut käyttäjä voi rekisteröityä Vuokralleottajaksi. Vuokralleantajana voi myös vuokrata muiden kohteita Palvelusta, jolloin käyttäjä toimii Vuokralleottajana.

Vuokralleantajan tulee rekisteröityä Vuokralleantajaksi Palvelussa ilmoittaakseen kohteita vuokralle Palvelun kautta. Vuokralleantajan tulee rekisteröitymisen yhteydessä tehdä sopimus maksupalvelun käyttöönotosta (”Maksupalvelusopimus”) maksupalvelun tarjoajan ("Maksupalvelun tarjoaja") kanssa ja allekirjoittaa Maksupalvelusopimus vahvasti tunnistautuen. Mikäli Vuokralleantaja haluaa solmia Maksupalvelusopimuksen ja tunnistautua myöhemmin, onnistuu se myös esimerkiksi ilmoituksen jättämisen yhteydessä. Maksupalvelusopimus ja tunnistautuminen koskevat nettimaksullisia ilmoituksia.

Uudet Palveluun rekisteröityvät Vuokralleantajat ja Nettimaksullisia ilmoituksia jättävät Vuokralleantajat ovat velvollisia solmimaan Maksupalvelusopimuksen Alma Finanssipalvelut Oy:n kanssa viimeistään 2.4.2024 alkaen. Mikäli Vuokralleantaja ei ole solminut Maksupalvelusopimusta edellä tarkoitettuun päivään mennessä, Vuokralleantajan julkaisemat ilmoitukset eivät enää ole nähtävissä Palvelussa eikä Vuokralleantaja voi julkaista uutta ilmoitusta ennen Maksupalvelusopimuksen allekirjoittamista.

Palvelun käyttäminen on maksullista. Vuokralleantaja on velvollinen maksamaan vuosimaksun ja välityspalkkion tai ilmoituskohtaisten hinnan vuokrakohteen julkaisusta lukien. Palvelumaksu ja maksuehdot on kuvattu tarkemmin hinnastossa.

Palvelunvälittäjällä on oikeus estää Vuokralleantajan Palvelun käyttö, mikäli Vuokralleantajan maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa Vuokralleantajalle lähetetyn laskun eräpäivästä.

3. Palvelun käyttäminen

Ilmoituksen jättäminen

Vuokralleantajaksi rekisteröitymisen jälkeen Vuokralleantaja voi luoda ilmoituksen vuokrattavasta kohteestaan täyttämällä Palvelussa vaaditut ja vuokraamisen kannalta olennaiset tiedot ilmoituslomakkeelle. Kun ilmoitus on Vuokralleantajan osalta valmis, siirtyy ilmoitus Palveluntarjoajalle julkaisua varten. Palveluntarjoajalla on oikeus korjata ilmoituksessa mahdollisesti havaittuja pieniä virheitä (esimerkiksi kirjoitusvirheitä) ilmoittamatta siitä erikseen Vuokralleantajalle.

Vuokralleantajalla on mahdollisuus lisätä ilmoitukseen vuokrakohteeseen liittyviä liitännäispalveluita, kuten esimerkiksi paljun tai veneen vuokraus. Tällainen tieto liitännäispalveluista kirjataan omaan liitännäispalveluhinnastoonsa. Liitännäispalveluita saa markkinoida vuokrakohteen lisätiedoissa ainoastaan, jos ne on lisätty myös vuokrakohteen liitännäispalveluhinnastoon.

Jos Palveluntarjoaja huomaa, että ilmoitus on puutteellinen tai siinä on jotain lainsäädännön, Markkinapaikkaehtojen, Palveluntarjoajan yleisten ehtojen, näiden Lisäehtojen, Maksupalvelun tarjoajan maksupalveluehtojen tai muiden Palvelussa ilmenevien ohjeiden tai sääntöjen vastaista, on Palveluntarjoajalla oikeus olla julkaisematta ilmoitusta Palvelussa siitä erikseen ilmoittamatta. Palveluntarjoaja voi pyytää Vuokralleantajaa korjaamaan ilmoitusta, ja muokattuaan ilmoitusta Vuokralleantaja voi jättää ilmoituksensa uudelleen julkaistavaksi. Mikäli Vuokralleantaja ei tee korjausta kohtuullisen ajan puitteissa tai korjaus on toistuvasti puutteellinen, Palveluntarjoaja voi oman harkintansa mukaan päättää olla julkaisematta kyseistä ilmoitusta Palvelussa. Mahdollista maksettua vuosimaksua ei näissä tapauksissa makseta takaisin Vuokralleantajalle.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa sellaiset ilmoitukset Palvelusta, joiden tietoja ei ylläpidetä tai päivitetä pyynnöstä huolimatta. Mahdollista maksettua vuosimaksua ei näissä tapauksissa makseta takaisin Vuokralleantajalle.

Peruuttaminen

Vuokralleottaja voi peruuttaa vahvistetun varauksen.

Palveluntarjoaja tarjoaa kolme erilaista peruutusehtoa, joista Vuokralleantaja valitsee vuokrakohteelleen sopivan. Lisäksi Vuokralleantaja voi halutessaan määritellä peruutusmaksun.

Nettimaksullisen varauksen peruutusehdot on yksilöity Nettimökki.comin käyttöehdoissa.

Jos Vuokralleantaja joutuu jostain syystä perumaan vahvistetun varauksen, palautetaan Vuokralleottajalle kaikki tämän maksamat kulut, mukaan lukien Palveluntarjoajan palvelumaksu. Lisäksi Vuokralleantaja joutuu maksamaan vahvistetun varauksen peruutuksesta aiheutuvan erillisen Palveluntarjoajan asettaman peruutusmaksun, jonka Palveluntarjoaja vähentää Vuokralleantajalle tulevista tilityksistä.

Kaikki maksut, niiden määrät ja perusteet ilmenevät Nettimökki.comin hinnastosta.

Ei-nettimaksullisen varauksen peruuttaminen tapahtuu ilmoituksessa määriteltyjen peruutusehtojen mukaisesti. Palveluntarjoaja ei vastaa ei-nettimaksullisten ilmoitusten ehdoista, vaan kaikki peruuttamiseen liittyvät ehdot ovat Vuokralleantajan asettamia.

4. Vuokralleantajan oikeudet ja vastuut

Vuokralleantaja sitoutuu kuvailemaan ilmoittamansa vuokrakohteen totuudenmukaisesti, tarkasti ja riittävän laajasti. Vuokralleantaja vastaa, että Palveluun antamansa tiedot ja aineisto ovat oikeat, riittävät, tarkat ja ajantasaiset. Vuokralleantaja sitoutuu päivittämään Palveluun ilmoittamiaan tietoja niin, että ne ovat paikkansapitävät ja ajantasaiset. Vuokralleantaja vastaa ilmoitustensa sisällöistä.

Vuokralleantaja vastaa vuokrakohteelleen mahdollisesti asettamiensa erityisehtojen sisällöstä, vuokrakohteen hinnoittelusta sekä liitännäispalveluiden lisäämisestä hinnastoon.

Vuokralleantaja vastaa omasta vakuutusturvasta ja sen riittävästä kattavuudesta.

Mikäli ilmoituksessa on varauskalenteri, Vuokralleantaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että vuokrakohteen varauskalenteri on ajantasainen.

Vuokralleantaja vakuuttaa ja vastaa, että omistaa vuokrakohteen ja hänellä on tarvittavat oikeudet tarjota ilmoittamansa kohde vuokralle.

Vuokralleantajan tulee lisäksi aina varmistua kohteen kelpoisuudesta ja turvallisuudesta vuokrattavaksi. Vuokralleantajan tulee tarvittaessa esittää Palveluntarjoajalle riittävä dokumentaatio siitä, että Vuokralleantaja on oikeutettu vuokraamaan kohdetta.

Vuokralleantaja vastaa siitä, että sillä on kaikki tarvittavat oikeudet Palveluun tallentamaansa tietoon ja materiaaliin. Vuokralleantaja vastaa omalla kustannuksellaan kaikista Palveluun tallentamansa tiedon tai materiaalin aiheuttamista kustannuksista, vahingoista ja riitaisuuksista siltä osin, kun nämä kohdistuvat Palveluntarjoajaan.

Kaikkien Vuokralleantajan tarjoamien vuokrakohteiden tulee täyttää Suomessa voimassa olevat viranomaismääräykset ja noudattaa kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä. Palveluntarjoajalla voi voimassa olevien viranomaismääräysten lisäksi olla muita erillisiä lisävaatimuksia Palvelun käyttöä koskien. Tällaiset mahdolliset lisävaatimukset ovat esillä Palvelussa ilmoituksen yhteydessä.

Vuokralleantajan tulee vastata Palvelun kautta saamaansa viestiin viipymättä. Varauspyyntöön tulee vastata 24 tunnin kuluessa, jottei yhteydenotto vanhene. Mikäli Palveluntarjoaja havaitsee, että Vuokralleantaja ei noudata tätä sääntöä, on Palveluntarjoajalla oikeus poistaa Vuokralleantajan ilmoitukset Palvelusta siitä etukäteen ilmoittamatta.

Vuokralleantajan on luovutettava kohde Vuokralleottajalle hyväkuntoisena ja varauksen yhteydessä sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi Vuokralleantaja on velvollinen antamaan Vuokralleottajalle riittävän opastuksen ja ohjeet vuokrakohteen käytöstä. Vuokrakohteen luovutus Vuokralleottajalle ja opastus tapahtuvat sovitun vuokra-ajan puitteissa.

Palveluntarjoaja suosittelee Vuokralleantajaa käymään vuokrakohteeseen liittyvät ohjeet ja säännöt Vuokralleottajan kanssa läpi vuokraustapahtuman alkaessa. Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan on suositeltavaa yhdessä tarkastaa vuokrakohde huolella sekä vuokraustapahtuman alkaessa että sen päättyessä.

Vuokralleantaja voi määrittää vuokrakohteelleen vakuusmaksun, jonka Vuokralleottaja maksaa ja joka palautetaan vuokraustapahtuman jälkeen Vuokralleottajalle. Jos vuokraustapahtumassa tapahtuu jokin vuokrakohdetta vahingoittava, Vuokralleottajasta johtuva tapahtuma, voidaan vakuusmaksua käyttää mahdollisien korvausten kattamiseen.

Vuokralleantaja voi hinnoitella vuokrakohteensa vapaasti sekä muuttaa hinnoitteluaan valitsemanaan ajankohtana. Muutokset eivät kuitenkaan koske jo vahvistettuja varauksia, vaan muutokset astuvat voimaan muutosta seuraavan vuokraustapahtuman yhteydessä.

Vuokralleantajan tulee aina ilmoittaa ilmoituksessa vuokrakohteen kokonaishinta. Vuokralleantaja tiedostaa, että vuokrakohteen hinta, jonka hän asettaa vuokrakohteellensa, on aina sitova.

Vuokralleantaja on velvollinen ilmoittamaan arvonlisäverotukseen liittyvät tiedot oikein. Palveluntarjoaja huolehtii tositteiden laatimisesta Nettimaksullisten varausten osalta, mutta ei vastaa Vuokralleantajan ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta.

Vuokralleantaja vastaa verojensa maksamisesta ja vuokraustoimintaansa koskevan verotuskäytännön selvittämisestä tuloverotuksen, arvonlisäverotuksen ja mahdolliseen muun verotuksen suhteen.

Vuokralleantajalla on oikeus poistaa ilmoituksensa näkyvistä milloin tahansa. Poistamalla ilmoituksensa Vuokralleantaja ei kuitenkaan vapaudu jo vahvistetun varauksen mukaisista velvoitteistaan.

5. Maksujen tilittäminen ja välityspalkkio

Kaikki Palvelun kautta hoidetut maksut talletetaan Maksupalvelun tarjoajan asiakasvaratilille ja ne tilitetään Nettimökki.com hinnaston mukaan.

Palveluntarjoaja veloittaa vuosimaksun ja välityspalkkion Palvelun käytöstä Nettimökki.comin hinnaston mukaisesti.

6. Maksujen käsittely mahdollisissa selvitystä vaativissa tilanteissa

Mikäli Vuokralleantajalla on vaatimus vuokraustapahtumaan liittyen, tulee hänen ilmoittaa siitä Palvelussa viimeistään 24 tuntia vuokra-ajan päättymisen jälkeen. Vuokralleantajan ilmoituksesta alkaa 30 päivän neuvotteluaika, jonka kuluessa Vuokralleantaja ja Vuokralleottaja pyrkivät neuvottelemaan ratkaisun. Mikäli sopua ei synny 30 päivän kuluessa, osapuolten tulee jatkaa riidan selvittelyä asiassa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Palveluntarjoaja ei vastaa Vuokralleottajan ja Vuokralleantajan riidanratkaisusta eikä Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta osallistua osapuolten riidan ratkaisuun tai siihen liittyviin kustannuksiin.

Riitatilanteen jatkuessa yli 30 päivää, Palveluntarjoajalla on oikeus, muttei velvollisuutta päättää, palautetaanko tai pidätetäänkö maksettuja vuokra- ja vakuusmaksuja Vuokralleottajalta.

Muissa tilanteissa Vuokralleottajan suorittama mahdollinen vakuusmaksu palautuu Vuokralleottajalle, kun kohde on palautettu samassa kunnossa kuin se luovutushetkellä oli ja vuokraustapahtuma on päättynyt.

Vuokralleantaja määrittelee itse vuokrakohteeseensa liittyvät vuokrausehdot ei-nettimaksullisessa vuokrakohteessa. Palvelunvälittäjä ei ota kantaa ei-nettimaksullisten ilmoitusten ehtoihin, vaan kaikki varaamiseen, vuokraustapahtumaan, maksamiseen ja peruuttamiseen liittyvät ehdot ovat Vuokralleantajan määrittelemiä.

7. Irtisanominen

Vuokralleantajan sopimus Palvelun käytöstä on voimassa kahdentoista (12) kuukauden määräajan kerrallaan ja se jatkuu automaattisesti uudella kahdentoista (12) kuukauden määräajalla, ellei sopimusta irtisanota ennen uuden sopimuskauden alkamista. Aiemmat toistaiseksi voimassaolevat sopimukset muuttuvat määräaikaisiksi vuosisopimuksiksi viimeistään 2.4.2024 lukien.

Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti Palveluntarjoajalle tai Palvelussa.

Irtisanoutumalla Palvelusta tai poistamalla vuokrakohteen ilmoituksen, Vuokralleantaja ei vapaudu vahvistettujen varausten hoitamisesta ja niihin liittyvistä ehdoista. Vuokralleantaja vastaa kaikista hänelle näiden Lisäehtojen ja Palveluntarjoajan yleisten ehtojen mukaan kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista vahvistettujen varausten päättymiseen saakka.

//www.nettimokki.com/build/images/loader.svg